Thông Tin Y Khoa

Bảng câu hỏi tầm soát OSA – STOP-BANG

Bảng câu hỏi STOP-BANG là một phương tiện tầm soát OSA có 4 câu hỏi Có/Không và 4 yếu tố lâm sàng. Trong 10 nghiên cứu sử dụng bảng câu hỏi này so với kết quả đa ký giấc ngủ (PSG) để xác định OSA, bảng câu hỏi STOP-BANG có độ nhạy cao nhưng độ chuyên biệt thấp. Các kết quả này trở nên rõ ràng hơn khi xem xét điểm cắt phân loại OSA cao hơn. Số ca chẩn đoán âm tính giả lớn giới hạn việc sử dụng STOP-BANG như một công cụ chẩn đoán OSA trên từng bệnh nhân. Cụ thể, khi xem AHI ≥ 5 là OSA và giả định tần suất 87% bệnh nhân nguy cơ cao, độ nhạy trong các nghiên cứu là 0.93 (95% CI: 0.90 to 0.95), nhưng độ chuyên biệt chỉ có 0.36 (95% CI: 0.29 to 0.44) với độ chính xác từ 52 đến 53%. Số ca âm tính giả so với PSG là 61 trên 1.000 bệnh nhân (95% CI: 43 to 87) với giả định tần suất là 87%.

Nhìn chung, chất lượng của các bằng chứng trong các điểm cắt AHI của STOP-BANG ở mức độ trung bình.

Theo AASM guidelines

STOPBANG-1.pdf

Tải Xuống
99 views
admin
Chia sẻ một chút thông tin về bạn. Những thông tin này có thể được công khai.